new1 new2 new3 new5 new6
°F | °C
Error! Unable to Find Specified Location!
Thursday, May 23, 2019
Text Size
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒருவருக்கொருவர் ஆழ்ந்த அன்பு காட்டுங்கள். ஏனெனில், அன்பு திரளான பாவங்களையும் போக்கும். 1பேதுரு:4:8

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Onze Vader


Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

De Twaalf Artikelen van het geloof

(of: Apostolische geloofsbelijdenis of Credo)

 1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde.
 2. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
 3. die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
 5. die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
 7. vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de heilige Geest;
 9. de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. de vergeving van de zonden;
 11. de verrijzenis van het lichaam;
 12. en het eeuwig leven. Amen.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen 

Engel des Heren (Angelus)

Dit gebed wordt rond 12 uur ’s middags gebeden.
Het is een goede gewoonte het ook rond 6 uur ’s morgens en 6 uur ’s avonds te bidden

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, 
     En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet Maria... 
Zie de dienstmaagd des Heren.
     Mij geschiede naar uw woord
Wees gegroet Maria... 
En het Woord is vlees geworden. 
     En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet Maria.. 
Bid voor ons, heilige Moeder van God, 
     opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.

Koningin des hemels (Regina caeli)

In de paastijd wordt in plaats van de ‘Engel des Heren’ het ‘Koningin des Hemels’ gebeden

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
     Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja.
     Bid God voor ons, alleluja.
Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja.
     Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja.

Laat ons bidden.
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer,
hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U:
laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven.
Door Christus onze Heer.
Amen.

De tien geboden van God

        Ik ben de Heer, uw God,

 1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt.
 4. Eer uw vader en uw moeder.
 5. Gij zult niet doden.
 6. Gij zult geen onkuisheid doen.
 7. Gij zult niet stelen.
 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

 De zeven Heilige Sacramenten

 1. Het Doopsel
 2. het Vormsel
 3. het heilig Sacrament des Altaars
 4. de Biecht
 5. het heilig Oliesel
 6. het Priesterschap
 7. het Huwelijk.

திருச்சபை நிகழ்வுகள்

Ascension
(Thursday, 30 May 2019, 7 days later)

Pentecost
(Sunday, 09 June 2019, 17 days later)

Whit Monday
(Monday, 10 June 2019, 18 days later)

Trinity Sunday
(Sunday, 16 June 2019, 24 days later)

இறையிரக்கத்தின் ஆண்டு